Nhà xưởng sản xuất công ty tại Ninh An, Tx Ninh Hòa, Khánh Hòa