Nhà xưởng rộng 500m2 tại Ninh An, Tx Ninh Hòa, Khánh Hòa