Posted on

Công nhân vận hành máy

Nhà Xưởng

Công nhân vận hành máy đánh mộng để chuẩn bị lắp đặt sản phẩm